Cyber Meet-Up på Bright House 18. februar

Fredag var prosjektgruppen og en gruppe med virksomheter som på ulike måter opererer innen cybersegmentet, samlet til en Meet-Up i Bright House. Hensikten med meet-upen var å informere om klyngeprosjektet, og få innspill på mulighetsrommet som ligger foran oss, samt eventuelle barrierer som kan hindre fremtidig vekst og nyskapning.

Workshopdelen ble preget av høyt engasjement og mange gode innspill, ideer og innfallsvinkler fra deltakerne. Dette vil prosjektgruppen ta med seg videre inn i arbeidet med etableringen av en cybersikkerhetsklynge i Innlandet. Slike samlinger er svært nyttige for at prosjektgruppen kan stake ut rett kurs fra start, samt få mer innsikt som skal ligge til grunn for klyngeetableringen.

Gjennom Cyberland-prosjektet har Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer-regionen Vekst i tett samarbeid med NTNU, Cyberforsvaret og Statsforvalteren i Innlandet jobbet med å utvikle et økosystem for kunnskaps- og næringsutvikling innen cybersikkerhet. Cyberland-prosjektet har inngått et samarbeid med nettverket Digital Innlandet rundt etablering av en cybersikkerhetsklynge. Det er nedsatt et felles interimsstyre og Digital Innlandet er engasjert som prosjektleder fram til klyngen formelt stiftes våren 2022.