Workshop med interimstyret

Onsdag 30. mars var interimstyret samlet til en workshop i Bright House på Gjøvik der prosjektgruppen fikk innspill på ressursgrunnlaget og strategisk posisjon som de har jobbet med gjennom vinteren. Prosjektgruppen har kartlagt regionale og nasjonale aktører om jobber med cybersikkerhet på ulike måter, eller vedtatt at de skal jobbe med cybersikkerhet. Det har vært gjennomført ulike samlinger og meet-ups, samt gjennomført samtaler med over 20 ulike aktører som har gitt innsikt i hvilken nytte et klyngesamarbeid kan ha for både samfunn og næringsliv, og hvilke muligheter og utfordringer det kan gi. Bildet har endret seg noe siden oppstarten av prosjektet, blant annet har cybersikkerhet i tilknytning til forsvar og geopolitikk økt i relevans i løpet av de siste ukenes krigføring i Ukraina.

Det ble blant annet diskutert hvilken posisjon en cybersikkerhetsklynge skal ta, hva den skal bli kjent for og hva klyngen skal bidra med. Prosjektgruppen presenterte to ulike strategiske retninger og innsatsområder for klyngen som styret diskuterte og ga innspill på.

Gjennom Cyberland-prosjektet har Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer-regionen Vekst i tett samarbeid med NTNU, Cyberforsvaret og Statsforvalteren i Innlandet jobbet med å utvikle et økosystem for kunnskaps- og næringsutvikling innen cybersikkerhet. Cyberland-prosjektet har inngått et samarbeid med nettverket Digital Innlandet rundt etablering av en cybersikkerhetsklynge. Det er nedsatt et felles interimsstyre og Digital Innlandet er engasjert som prosjektleder fram til klyngen formelt stiftes våren 2022.