Workshop med interimstyret

Onsdag 30. mars var interimstyret samlet til en workshop i Bright House på Gjøvik der prosjektgruppen fikk innspill på ressursgrunnlaget og strategisk posisjon som de har jobbet med gjennom vinteren. Prosjektgruppen har kartlagt regionale og nasjonale aktører om jobber med cybersikkerhet på ulike måter, eller vedtatt at de skal jobbe med cybersikkerhet. Det har vært gjennomført ulike samlinger og meet-ups, samt gjennomført samtaler med over 20 ulike aktører som har gitt innsikt i hvilken nytte et klyngesamarbeid kan ha for både samfunn og næringsliv, og hvilke muligheter og utfordringer det kan gi. Bildet har endret seg noe siden oppstarten av prosjektet, blant annet har cybersikkerhet i tilknytning til forsvar og geopolitikk økt i relevans i løpet av de siste ukenes krigføring i Ukraina.

Det ble blant annet diskutert hvilken posisjon en cybersikkerhetsklynge skal ta, hva den skal bli kjent for og hva klyngen skal bidra med. Prosjektgruppen presenterte to ulike strategiske retninger og innsatsområder for klyngen som styret diskuterte og ga innspill på.

Gjennom Cyberland-prosjektet har Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer-regionen Vekst i tett samarbeid med NTNU, Cyberforsvaret og Statsforvalteren i Innlandet jobbet med å utvikle et økosystem for kunnskaps- og næringsutvikling innen cybersikkerhet. Cyberland-prosjektet har inngått et samarbeid med nettverket Digital Innlandet rundt etablering av en cybersikkerhetsklynge. Det er nedsatt et felles interimsstyre og Digital Innlandet er engasjert som prosjektleder fram til klyngen formelt stiftes våren 2022.

Cyber Meet-Up på Bright House 18. februar

Fredag var prosjektgruppen og en gruppe med virksomheter som på ulike måter opererer innen cybersegmentet, samlet til en Meet-Up i Bright House. Hensikten med meet-upen var å informere om klyngeprosjektet, og få innspill på mulighetsrommet som ligger foran oss, samt eventuelle barrierer som kan hindre fremtidig vekst og nyskapning.

Workshopdelen ble preget av høyt engasjement og mange gode innspill, ideer og innfallsvinkler fra deltakerne. Dette vil prosjektgruppen ta med seg videre inn i arbeidet med etableringen av en cybersikkerhetsklynge i Innlandet. Slike samlinger er svært nyttige for at prosjektgruppen kan stake ut rett kurs fra start, samt få mer innsikt som skal ligge til grunn for klyngeetableringen.

Gjennom Cyberland-prosjektet har Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer-regionen Vekst i tett samarbeid med NTNU, Cyberforsvaret og Statsforvalteren i Innlandet jobbet med å utvikle et økosystem for kunnskaps- og næringsutvikling innen cybersikkerhet. Cyberland-prosjektet har inngått et samarbeid med nettverket Digital Innlandet rundt etablering av en cybersikkerhetsklynge. Det er nedsatt et felles interimsstyre og Digital Innlandet er engasjert som prosjektleder fram til klyngen formelt stiftes våren 2022.

Nytt Fagforum digital sikkerhet mandag 10. mai

Temaet denne gang er «Styringssystem og strukturert tilnærming til informasjonssikkerhet«. Fagforumet finner sted i Gründerparken Brumunddal mandag 10. mai kl. 15.00 – 17.00. Det er også mulig å følge fagforumet digitalt på Teams.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

ISO 27001 er en internasjonal standard for å etablere og sertifisere et styringssystem for informasjonssikkerhet. Et styringssystem betyr i praksis en strukturert tilnærming, og standarden er et av flere hjelpemidler for å oppnå dette.

Fagforumet vil ta for seg styringssystem og risikostyring, med fokus på metode, rammeverk og praktisk erfaring. Siv Hilde Houmb fra Houmb AS moderer og leder møtet, og i tillegg blir det innlegg ved Aida Omerovic fra Norsk Regnesentral, og Helene Birkeland og Terje Vernholt fra Netsecurity AS.

Totalforsvarets cybersikkerhetskonferanse 2021

CyberLand ønsker velkommen til Totalforsvarets cybersikkerhetskonferanse 2021 på Scandic Lillehammer Hotel onsdag 25. og torsdag 26. august.

I fjor ble Totalforsvarets cybersikkerhetskonferanse arrangert som en hybrid mellom fysisk/digital deltakelse på grunn av koronapandemien. Til tross for det, samlet konferansen over 140 deltakere, og over 200 fulgte den digitalt. Årets konferanse vil også bli gjennomført som en form for hybrid, på grunn av usikkerheten rundt tempoet på gjenåpningen av landet.

I år samarbeider vi med Norsk Informasjonssikkerhetsforums (ISF) høstkonferanse, som arrangeres samme sted mandag 23. til onsdag 25. august, og Cyberforsvarets Cybermakt-konferanse, som arrangeres torsdag 26. og fredag 27. august, også på Scandic Lillehammer Hotel. Dermed står hele uke 34 i cybersikkerhetens tegn på Lillehammer!

Årets konferanse går fra lunsj onsdag til lunsj torsdag. Mer praktisk informasjon om påmelding/overnatting og nyheter om konferansen vil komme i løpet av kort tid.

Fagforum om sikkerhetskultur

Vil du lære mer om sikkerhetskultur i små og mellomstore bedrifter? Følg gratis webinar mandag 1. februar fra klokka 15 til 17.

Hva er sikkerhetskultur, og hvorfor er det viktig? Hvilke grep kan man ta for å forbedre sikkerhetskulturen i bedriften?

Fagforum digital sikkerhet er et samarbeid mellom CyberLand og Digital Innlandet. Mandag 1. februar er temaet sikkerhetskultur i små og mellomstore bedrifter, med innlegg fra administrerende direktør Kai Roer i CLTRe AS, Trude Talberg Furulund og Vidar Sandland fra NorSIS og Erlend Agoy Engum fra Houmb AS. Les mer om arrangementet her.

Det vil også være mulig å delta fysisk på fagforumet i lokalene til LindbakIT på Gjøvik. Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig, og du melder deg på til gunnmari@digitalinnlandet.no.

Fagforum innen digital sikkerhet

CyberLand og Digital Innlandet inviterer til fagforum innen digital sikkerhet. Foto: Darwin Laganzon

Digital Innlandet og Cyberland inviterer til fagforum innen digital sikkerhet!

Lær mer og del erfaringer rundt sikkerhet i sky mandag den 7. desember kl. 15.00-17.00.

Fagforumet passer for deg som er brennende opptatt av og/eller jobber med digital sikkerhet. Vi ønsker deltagere fra alle bransjer og sektorer velkommen.

Begrenset antall plasser

Deltagelse er gratis. Det er mulig å delta fysisk i Gründerparken Brumunddal – begrenset antall plasser og påmelding til gunnmari@digitalinnlandet.no, eller digitalt på Teams med påmelding HER.

Del gjerne invitasjonen med andre som kan ha interesse av å delta.

Dette fagforumet tar for seg skytjenester fra et kunde- og leverandørperspektiv, samt diskuterer skytjenester ut i fra et generelt sikkerhetsperspektiv. Deltakere får innblikk i hva man som kunde bør ha på plass av krav og retningslinjer rundt innkjøp som omfatter skytjenester, og hvordan slike tjenester bør forvaltes i praksis.

Det vil også bli belyst hvordan man forholder seg til en on-prem versus sky diskusjon. Videre vil deltakere få innblikk i en leverandørs forhold og anbefalinger rundt skytjenester, samt fordeler og ulemper med skytjenester generelt. 

Programmet:

Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling, i tillegg til følgende innlegg:

  • Kl. 15:00: Velkommen og kort presentasjon av agenda/personer ved Gunn Mari Sund Rusten.
  • Kl. 15.02: Kort info om CyberLand v/ prosjektleder Paul Erik Hattestad.
  • Kl. 15:10: Sikkerhet i skytjenester: Krav og innkjøpsprosesser. Siv Hilde Houmb, Seniorrådgiver Digital Sikkerhet, Statnett SF.
  • Ca. kl. 15:35: Samtale mellom leverandør og kunde angående sikring av skytjenester. Mats Thorvaldsen, Daglig leder Lindbak IT AS og Siv Hilde Houmb.
  • Ca. kl. 16:00: Kort beinstrekk/kaffepåfyll
  • Ca. kl. 16:10: Hvilke trender ser Microsoft, hva jobber de med, hvordan og hvorfor? Måns Hallstrøm, leder Cloud Sales Nordic i Also.
  • Ca. 16:50: Avslutning/oppsummering ved Siv Hilde Houmb. Innspill til innhold i kommende forum.

CyberLand er et samarbeid for å etablere en nasjonal klynge innenfor cyber- og informasjonssikkerhet i Innlandet. Målet er å styrke samfunnssikkerheten i Norge og bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i Innlandet.

Digital Innlandet er et nettverk som jobber for å skape vekst og utvikling innen IKT-næringen, og samtidig gjøre Innlandet bedre på digitale løsninger. Nettverket skal gjøre det enkelt for andre å få tilgang til den kunnskapen og det nettverket de trenger for å kunne utnytte de mulighetene digital teknologi gir. 

To millioner til cyberprogram

Oppstartbedrifter innenfor cyber- og informasjonssikkerhet får nå tilgang på til sammen 5,4 millioner kroner for å gjøre overgangen fra forskning til marked lettere.

Oppland fylkeskommune bevilger 2.000.000 kroner for å hjelpe forskning innenfor cybersikkerhet til å utvikle seg til bedriftsetableringer i regionen.

De eksisterende ordningene innenfor virkemiddelapparatet som skal gi støtte til kvalitetssikring og testing av teknologi og marked går gjerne for sakte til at bedriftsetableringer innenfor cyber- og informasjonssikkerhet kan benytte seg av dem. Denne problemstillingen har CyberLand og prosjekteier Oppland fylkeskommune tatt opp tidligere. Derfor ønsker Gjøvik kommune i samarbeid med NTNU, Gjøvikregionen Utvikling og Oppland fylkeskommune å etablere et Cyberprogram for å finansiere utviklingen fra forskning til marked.

Økte til to millioner

– Jeg er kjent med det som foregår i hele Innlandet innen cybersikkerhet, spesielt aksen mellom NTNU på Gjøvik og Cyberforsvaret på Lillehammer. Disse miljøene er blant de fremste i verden, ifølge dem som forstår seg på slikt. Utviklingen går raskt innenfor dette feltet, derfor må man være tidlig «på», sa Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap), og foreslo bevillingen til cyberprogrammet økt fra 700.000 til 2.000.000 kroner.

Dette ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

5,4 millioner kroner

Gjøvik kommune og Gjøvikregionen Utvikling har bidratt med 700.000 kroner hver, og NTNU med 2.000.000 kroner. Totalt vil Cyberprogrammet råde over 5,4 millioner kroner, og det er beskrevet en maksimal støtte per case på 250.000 kroner, og satt et krav til egeninnsats i form av timer tilsvarende støtten.

Trøndelag fylkeskommune etablerte prosjektet NTNU Discovery i 2011, og dette er i dag ett av de viktigste virkemidlene for kommersialisering som NTNU benytter seg av. Prosjektet har utgangspunkt i forskningsprosjekter eller masteroppgaver, og formålet er å stimulere til å øke antallet kommersialiseringer fra NTNU. Da ordningen ble evaluert i 2014 viste det seg at NTNU Discovery hadde resultert i 30 nye aksjeselskaper med til sammen 70 ansatte. Tilbakemeldingene fra prosjektene dokumenterer at ordningen dekker en svært kritisk fase i overgangen fra forskningsprosjekt til kommersialisering og bedriftsetablering, hvor det er lite virkemidler og kapital.

Strategisk satsningsområde

Cyber- og informasjonssikkerhet er et strategisk satsningsområde for Oppland fylkeskommune. Gjennom prosjektet CyberLand er ambisjonen å forsterke og videreutvikle den klyngen som eksisterer i mjøsregionen innenfor cyber- og informasjonssikkerhet. Målet for CyberLand-satsingen er at Innlandet skal være Norges nasjonale nærings- og kompetansesentrum på cyber- og informasjonssikkerhet.